Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Bộ Thông tin và Truyền thông (MIC)
Câu chuyện
Chuyển đổi số
Câu chuyện
Chuyển đổi số
Hệ thống quản lý văn bản và điều hành góp phần quan trọng trong hoạt động của Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Ninh
Chính quyền số

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành góp phần quan trọng trong hoạt động của Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Ninh

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh Bắc Ninh là hệ thống thông tin  dùng chung được xây dựng và áp dụng thống nhất, phục vụ việc gửi, nhận, quản lý và lưu trữ văn bản, hồ sơ, tài liệu điện tử; xử lý thông tin, giải quyết công việc,  theo dõi thực hiện chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước và cấp uỷ Đảng thuộc 3 cấp trong tỉnh và liên thông với trục văn bản quốc gia qua mạng máy tính.