Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Bộ Thông tin và Truyền thông (MIC)
Câu chuyện
Chuyển đổi số
Câu chuyện
Chuyển đổi số
Chính quyền số

Nền tảng chia sẻ dữ liệu phục vụ chuyển đổi số ngành Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai quyết liệt các nhiệm vụ được giao và đã đạt được một số kết quả bước đầu. Một trong những kết quả đó là "Nền tảng chia sẻ dữ liệu phục vụ chuyển đổi số ngành Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Vấn đề cần giải quyết

Căn cứ vào Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ về Thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đã tham mưu UBND Thành phố ban hành Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2018 của UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện Quy chế này, hàng năm, Sở Tài nguyên và môi trường đã tham mưu UBND ban hành kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đến thời điểm hiện tại, UBND Thành phố đã ban hành 02 Quyết định về Công bố danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn Thành phố (hiện đã có 2 Quyết định: Quyết định số 2607/QĐ-UBND ngày 24 tháng 07 năm 2020 và Quyết định số 3090/QD-UBND ngày 25 tháng 08 năm 2020).

Thực hiện khoản (b), mục 3, Điều 27 của Nghị định 73/2017/NĐ-CP và thục hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại khoản (b), mục 1, Điều 6 của Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND về việc Xây dựng Cổng  thông tin tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, trao đổi, chia sẻ thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường giữa các cơ sở dữ liệu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành; Sở Tài nguyên và môi trường đã hoàn thành xây dựng Cổng thông tin dữ liệu Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2021 và được vận hành tại Website: https://geoportal-stnmt.tphcm.gov.vn/ .

Giải pháp

Để thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ trên và thực hiện tầm nhìn của Kiến trúc tổng thể Công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường tại Quyết định số 1048/QĐ-STNMT-TTCNTT ngày 19 tháng 07 năm 2018 của Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường, đó là: Dữ liệu, thông tin về tài nguyên và môi trường sẽ dễ dàng tiếp cận khai thác và sử dụng và là nền tảng để kiến tạo môi trường phát triển phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh”, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng bước đầu Hệ thống trục tích hợp các dịch vụ Web ngành tài nguyên và môi trường vào năm 2020 và vận hành tại Website: https://esb-stnmt.tphcm.gov.vn/ .

Cổng thông tin dữ liệu Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh và Hệ thống trục tích hợp các dịch vụ Web ngành tài nguyên và môi trường hình thành Nền tảng chia sẻ dữ liệu tài nguyên và môi trường để phục vụ các cơ quan Nhà nước, người dân và doanh nghiệp theo đúng quy định đã ban hành.

Sở Tài nguyên và môi trường đã tiến hành đào tạo, hướng dẫn sử dụng để khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường qua Nền tảng chia sẻ dữ liệu tài nguyên và môi trường cho UBND Thành phố Thủ Đức, Sở Quy hoạch và Kiến trúc, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông vận tải, UBND quận Bình Tân, Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HIDS) … và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Nhận thấy, Nền tảng chia sẻ dữ liệu tài nguyên và môi trường đã đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của Nghị định 73/2017/NĐ-CP và Quyết định 37/2018/QĐ-UBND về việc thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và có thể coi đây là một trong những nền tảng số đáp ứng Chuyển đổi số trong ngành tài nguyên và môi trường nói riêng và đối với Thành phố nói chung.

Một số kết quả

Hiện nay, Nền tảng chia sẻ dữ liệu tài nguyên và môi trường đã công bố và cung cấp kênh chia sẻ dữ liệu không gian địa lý cho gần 450 tập dữ liệu thông qua các giao tiếp mở, chuẩn mở quốc tế và theo quy định của Nhà nước. Thông qua nền tảng này, các tổ chức cá nhân có thể hiểu rõ được dữ liệu và cách thức tiếp cận để tạo ra các ứng dụng phục vụ lợi ích cộng đồng trên nhiều nền tảng thiết bị khác nhau, như: điện thoại thông minh, máy tính cá nhân và nền tảng Web mà không cần phải làm lại dữ liệu từ đầu nhằm tiết kiệm kinh phí đầu tư và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng giá trị dữ liệu

Với nền tảng này, các dữ liệu tài nguyên và môi trường, đặc biệt là dữ liệu không gian địa lý, sẽ được các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp và cá nhân dễ dàng tiếp cận để khai thác, sử dụng và có thể tích hợp, phát triển mới các ứng dụng trên nhiều nền tảng công nghệ khác nhau nhằm tiến tới mục tiêu cuối cùng là phục vụ người dân, doanh nghiệp và phát huy giá trị gia tăng của dữ liệu, góp phần phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố.

Sở Tài nguyên và môi trường mong muốn và kỳ vọng rằng, các tổ chức, cá nhân sẽ tìm hiểu, khám phá các dữ liệu tài nguyên môi trường và khai thác, sử dụng hiệu quả để đem lại lợi ích cho chính mình và cộng đồng theo đúng quy định của Nhà nước.

Sở Tài nguyên và môi trường cam kết luôn đồng hành cùng các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng hiệu quả Nền tảng chia sẻ dữ liệu tài nguyên và môi trường.

Chuyển đổi số là một quá trình phát triển, do đó những thách thức cần phải vượt qua luôn ở phía trước, Sở Tài nguyên và môi trường luôn trân trọng lắng nghe các ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân để phát triển nền tảng ngày một tốt hơn đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố.

Đang tải

Bài liên quan