Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Bộ Thông tin và Truyền thông (MIC)
Câu chuyện
Chuyển đổi số
Câu chuyện
Chuyển đổi số

Câu chuyện chuyển đổi số

Chuyên mục Câu chuyện Chuyển đổi số

Giới thiệu Chuyên mục T63

Câu chuyện chuyển đổi số T63 là Chuyên mục do Bộ Thông tin và Truyền thông khởi xướng, có trang thông tin điện tử tại địa chỉ https://t63.mic.gov.vn

Mục tiêu của Chuyên mục T63 nhằm tạo ra một “nền tảng” để các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong cả nước chia sẻ, phổ biến các câu chuyện thành công về chuyển đổi số. 

“Thành công đến từ chia sẻ” là thông điệp của Chuyên mục T63, với ý nghĩa mang lại lợi ích hai chiều, đó là vừa chia sẻ, phổ biến câu chuyện của mình cho các tổ chức bên ngoài, đồng thời được học hỏi, tham khảo kinh nghiệm của các nơi khác để có thể áp dụng cho tổ chức của mình.

Một việc khó ở nơi này có khi đã được giải quyết, hoặc đã có ý tưởng ở nơi khác. Nếu chúng ta kể, chia sẻ câu chuyện ra ngoài, biết đâu lại giúp được nơi khác đang gặp khó trong cùng một vấn đề. 

Hãy chia sẻ các câu chuyện chuyển đổi số của cơ quan, tổ chức và của cá nhân để cùng nhau đi đến thành công trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Cách chia sẻ một câu chuyện trên Chuyên mục T63

-    Chọn 01 (một) câu chuyện là ý tưởng hoặc bài học thành công về chuyển đổi số tại cơ quan, tổ chức và địa phương của mình.
-    Cấu trúc câu chuyện, bao gồm, nhưng không giới hạn, các mục về: tóm lược câu chuyện, bối cảnh và vấn đề cần giải quyết; Cách làm, giải pháp để giải quyết vấn đề; Kết quả, hiệu quả mang lại; Bài học kinh nghiệm rút ra khi triển khai; Kế hoạch tiếp theo (nếu có)
-    Có thể chia sẻ câu chuyện bằng bài viết hoặc video.
Chia sẻ câu chuyện bằng bài viết:
-    Đăng ký tài khoản thành viên tại trang thông tin điện tử https://t63.mic.gov.vn
-    Nhấn vào biểu tượng “Xin chào” và bắt đầu soạn thảo bài viết.
-    Câu chuyện sẽ được duyệt bởi Ban Biên tập trước khi được đăng tải chính thức trên Chuyên mục T63.

Chia sẻ câu chuyện bằng video:

-    Gửi đường dẫn video đã được biên tập, có độ dài không quá 12 phút, kèm theo yêu cầu đăng tải về Chương trình theo địa chỉ t63@mic.gov.vn 
-    Ban Biên tập sẽ đăng tải video sau khi duyệt nội dung và sẽ liên hệ với người dùng trong trường hợp cần thiết.